تفاوت بین BOD و COD فاضلاب

تفاوت بین BOD و COD فاضلاب

از آنجا که روش های متفاوتی برای تصفیه فاضلاب و پساب وجود دارد، استفاده از هر روش تصفیه فاضلاب نیز بستگی و رابطه مستقیم با نوع و میزان آلاینده های پساب دارد. از جمله پارامتر هایی که در تصفیه فاضلاب بسیار حائز اهمیت هستند BOD و COD می باشند.