گندزدایی آب و فاضلاب

گندزدایی آب و فاضلاب

گندزدایی آب و فاضلاب، فرآیندی است که به منظور تصفیه و پاکسازی آب‌های فاضلاب و تأمین آب پاک و بهداشتی برای مصرف انسانی و محیط زیست انجام می‌شود. گندزدایی آب و فاضلاب شامل تصفیه مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی شامل فیلتراسیون، ته نشینی، اکسیداسیون و دیگر مراحل می باشد.