کاهش شوری آب کشاورزی با دستگاه های تخصصی شرکت آبکو

کاهش شوری آب کشاورزی

شوری آب موجب کاهش رشد محصولات کشاورزی می شود. شوری بسیار زیاد موجب سوختگی در اطراف گیاه، یکنواخت نبودن رشد در سطح مزرعه و تغییر رنگ به آبی تیره در برگ های سبز خواهد شد. تجربه نشان داده که حداکثر جذب آب توسط ریشه ها از خاک از مکان هایی است که شوری آن کمتر باشد.