پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

فاضلاب بیمارستانی از خطرناک ترین فاضلاب های تولید شده در محیط های بیمارستانی و درمانی انسان و دام محسوب می شود. ورود این فاضلاب ها به طبیعت می تواند تاثیرات نامطلوب متعددی را به همراه داشته باشد.