پارامترهای فرآیند تصفیه فاضلاب

پارامترهای فرآیند تصفیه فاضلاب

به طور کلی پارامترهایی که در تصفیه فاضلاب بسیار مهم هستند عبارتند از: pH، دما، جریان و غلظت مواد آلی، غیرآلی و مواد معدنی، نیتروژن و فسفر. pH، نشان‌ دهنده اسیدی یا بازی بودن آب است و تنظیم pH در محدوده مناسب می‌تواند فرآیندهای تصفیه را بهبود بخشد.