نمک زدایی آب و فرآیند اسمز معکوس RO

نمک زدایی آب و فرآیند اسمز معکوس RO

نمک ‌زدایی آب به معنای حذف یا کاهش میزان نمک یون‌ های موجب نمک از آب است. این فرآیند می‌تواند در مقابل نمک‌های موجود در آب شرب، آب زیرزمینی، یا آب‌های تالابی و دریاها به کار گرفته شود. روش‌های مختلفی برای نمک ‌زدایی آب وجود دارد، از جمله تصفیه آب به وسیله فیلتراسیون، ازن‌ زدایی، تصفیه با ممبرین و… تا استفاده از مواد شیمیایی مانند سولفات آلومینیوم یا پلیمرهای کمک تشکیل رسوب.