تصفیه آب چیست| روش های تصفیه آب

تصفیه آب چیست| روش های تصفیه آب

روش های مختلفی برای تصفیه آب استفاده می شود که شامل فیلتراسیون، اسمز معکوس، ضدعفونی کننده ها و مواد شیمیایی تصفیه آب می باشد. این دستگاه ها قادرند آلودگی های مختلفی نظیر مواد آلی و غیر آلی، باکتری ها، ویروس ها، مواد معدنی زیاد، کلر و مواد شیمیایی دیگر را از آب حذف کنند.