انواع روش های تصفیه آب در تصفیه خانه

تصفیه آب در تصفیه خانه

فرآیندهای اصلی تصفیه آب شهری همانند تجماع ذرات، انعقاد، ته نشینی، گندزدایی و صاف کردن در تصفیه خانه انجام می‌شود. شیوه هایی مانند تصفیه مقدماتی جهت کاهش ناخالصی‌ها و تغییر مشخصات نامطلوب آب پیش از رسیدن به تصفیه خانه وجود دارد که بدین وسیله از فشار بر مراحل اصلی تصفیه آب کاسته می‌شود.