بازچرخانی و استفاده مجدد آب

بازچرخانی و استفاده مجدد آب

به تصفیه و استفاده مجدد از آب را بازچرخانی آب می گویند. آب تصفیه حاصل از این عمل را می توان برای تامین اهدافی مانند آبیاری و کشاورزی، پر کردن آب های زیرزمینی، تامین آب آشامیدنی، فرآیندهای صنعتی و احیای محیط زیست، استفاده کرد. استفاده مجدد از آب تصفیه شده می توان جایگزین بسیار مناسبی برای منابع آب اولیه باشد. که این امر برای افزایش و پایداری آب بسیار موثر است.