اولترافیلتراسیون uf

اولترافیلتراسیون uf

اولترافیلتراسیون UF یک فرایند جداسازی غشایی است که برای حذف ذرات بزرگ و مولکول‌های آلی از آب استفاده می‌شود. این فرایند با استفاده از غشایی نیمه تراپرمابل با حفره‌های نانومتری انجام می‌شود که به محض عبور آب از آن، ذرات بزرگ و مولکول‌های آلی با آن فیلتر می‌شوند و آب خالص به سمت خروجی جریان می‌یابد.