غشا اسمز معکوس Ro و انواع آن

اسمز معکوس RO

غشا اسمز معکوس و یا ممبران اسمز معکوس سدی است که دو فاز را از هم جدا کرده و انتقال انواع اجزای شیمیایی را به شیوه خاصی تفتیش می کند.