معرفی استانداردها و طبقه بندی آب خالص

معرفی استانداردها و طبقه بندی آب خالص

آب یکی از منابع مهم و بحرانی برای زندگی و توسعه است. با توجه به اهمیت منبع آب، استانداردها و طبقه بندی‌هایی برای تعیین کیفیت آب خالص وجود دارند. دستگاه های خالص سازی آب، با استفاده از فرآیندهای مختلفی، از جمله فیلتراسیون، اسمز معکوس و اشعه فرابنفش، آلودگی ها را از آب حذف می‌کنند و آب را به آبی شفاف تبدیل می‌کنند. آبکو تولید کننده انواع دستگاه فیلتراسیون، اسمز معکوس و اشعه فرابنفش در سراسر کشور می باشد.