صحه گذاری و معتبر سازی دستگاه آبساز

صحه گذاری و معتبر سازی دستگاه آبساز

هدف از انجام صحه گذاری دستگاه آبساز این است که اطمینان حاصل شود که فرآیند تصفیه آب با کیفیت بالا و به طور مداوم انجام شود. همچنین صحه گذاری و معتبر سازی سیستم آبساز به منظور مطالعه تکرار پذیری، سازگاری و اثربخشی سیستم آب الزامی می باشد. به منظور دستیابی به کیفیت شیمیایی و میکروبیولوژیکی مطلوب طبق دستورالعمل های بین المللی نیاز به صحه گذاری می باشد.