روش های شیرین ‌سازی آب

روش های شیرین ‌سازی آب

شیرین ‌سازی آب به مجموعه‌ ای از فرآیند ها گفته می‌شود که هدف آن تخلیه از آب از مواد آلوده، ناخالصی‌ ها و املاح اضافی است تا آب قابل استفاده و ایمن برای مصرف انسانی یا کاربردهای صنعتی شود. این فرآیندها می‌توانند شامل فیلتراسیون، تصفیه بیولوژیکی، جذب، اسمز معکوس، استخراج یون‌ ها و تخلیه مواد آلوده باشند.