شستشوی ممبران های سیستم اسمز معکوس

شستشوی ممبران اسمز معکوس

شسـتشوی ممبران سیستم اسمز معکوس از مهم ترین اقداماتی می باشد که به  افزایش طول عمر سیستم RO کمک می کند. شستشوی ممبران اسمز معکوس ro باید با مواد شیمیایی به صورت مرتب انجام گردد. استفاده پی در پی از سیستم اسمز معکوس و تصفیه آب باعث می شود تا حجم زیادی از مواد روی ممبران ها رسوب کند.