روش های کاهش سختی آب

روش های کاهش سختی آب

کاهش سختی آب به معنای کاهش میزان مواد معدنی محلول شده در آب است. سختی آب معمولاً به علت وجود کلسیم و منیزیم در آب ایجاد می شود. وقتی کلسیم و منیزیم به آب اضافه می شوند به صورت یون های مثبت شارژ شده می شوند و در آب حل می شوند.