تصفیه آب چیست| روش های تصفیه آب

تصفیه آب چیست| روش های تصفیه آب

روش های مختلفی برای تصفیه آب استفاده می شود که شامل فیلتراسیون، اسمز معکوس، ضدعفونی کننده ها و مواد شیمیایی تصفیه آب می باشد. این دستگاه ها قادرند آلودگی های مختلفی نظیر مواد آلی و غیر آلی، باکتری ها، ویروس ها، مواد معدنی زیاد، کلر و مواد شیمیایی دیگر را از آب حذف کنند.

انواع روش های تصفیه آب

انواع روش های تصفیه آب

تنوع در روش های تصفیه آب بسیار بالا بوده است.  هدف اصلی از انجام این کار از بین بردن مواد شیمیایی و مواد آلی بوده که برای سلامتی بدن انسان بسیار خطر آفرین می باشند.