دستگاه آب مقطر گیری شرکت صنعتی آبکو

دستگاه آب مقطرگیری

دستگاه آب مقطر گیری یا سیستم تولید آب مقطر یکی از مهم ترین تجهیزات برای حذف نمک آب می باشد.  در دستگاه آب مقطر گیری نمک های یونی محلول و مواد معدنی را با استفاده از سیستم دیونیزه کننده از فرآیند تبادل یونی حذف می کند.