دستگاه اکسیژن ساز صنعتی آبکو

هوایی که اطراف کره زمین را احاطه کرده است از 78 % نیتروژن، 21 % اکسیژن و 1 % گازهای دیگر تشکیل شده است. بنابراین برای اینکه بتوانیم از گاز اکسیژن موجود در هوا بهره ببریم، باید آن را از بین سایر گازها تفکیک و جداسازی نماییم.