خصوصیات آب شیرین و دستگاه های آب شیرین کن

خصوصیات آب شیرین

آب شیرین، یکی از منابع مهم و حیاتی برای انسان‌ها و سایر موجودات زنده است. از آن برای آشامیدن، آشپزی، بهداشت شخصی، کشاورزی، صنایع و بسیاری از کاربردهای دیگر استفاده می‌شود. خصوصیات آب شیرین بسیار متنوع هستند و می‌توانند شامل جوانب مختلفی از آب مانند طعم، بو، شفافیت، pH، محتوای معدنی، آلودگی و تراکم باشند.