روش های خالص ‌سازی آب دارویی

روش های خالص سازی آب دارویی

آب خالص جز اساسی در صنایع داروسازی و کشت سلول و سایر قسمت های صنایع زیستی است. روش‌ های مختلفی برای خالص ‌سازی آب دارویی وجود دارد. در این مقاله به چند نمونه مهم اشاره خواهیم کرد.