تصفیه بی هوازی فاضلاب

تصفیه بی هوازی فاضلاب

هاضم بی هوازی لجن یا تصفیه بی هوازی فاضلاب ازمتداول ترین کاربردها برای حذف مواد جامد اصلی در پساب های صنعتی و بهداشتی می باشد. با توجه به محدودیت هایی که در روش های هوازی وجود دارد، در اکثر تصفیه خانه ها از تصفیه بی هوازی فاضلاب استفاده می کنند. مواد اصلی معلق، چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها بعد از هیدورلیز شدن به اسیدهای چرب، قندها و آمینو اسیدها تبدیل می شوند.