دستگاه تصفیه آب صنعتی RO

دستگاه تصفیه آب صنعتی RO

دستگاه تصفیه آب صنعتی RO، یک سیستم پیچیده است که برای حذف آلودگی ها، جامدات معلق، باکتری ها، ویروس ها و مواد آلی و غیر آلی از آب استفاده می شود. این دستگاه ها در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، داروسازی، نفت و گاز، نیروگاهی و غیره استفاده می شوند.