تصفیه آب دریا و آب های شور

تصفیه آب دریا و آب های شور

تصفیه آب دریا یا تحلیل آب دریا به مراحلی اشاره دارد که امکان تبدیل آب شور دریا به آب آشامیدنی را فراهم می‌کند.