بازیافت فاضلاب و روش های بازیافت آب

دستگاه بازیافت فاضلاب

بازیافت فاضلاب، فرایندی است که در آن فاضلاب به عنوان یک ضایعه آبی تصفیه و پس از انجام فرآیندهای مختلف، برای استفاده مجدد تصفیه می‌شود. این فرآیند تکنولوژی پیچیده‌ای است که به تصفیه و بازیافت فاضلاب برای استفاده در منابع آبی، کشاورزی، صنعتی و غیره می‌پردازد.