نحوه عملکرد اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

الترا فیلتراسیون با استفاده از فشار طی یک فرآیند فیزیکی می تواند ذرات جامد معلق در آب را براساس اندازه آن ها از مایع جداسازی نماید.