انواع آب مصرفی در داروسازی

انواع آب مصرفی در داروسازی

آب یکی از مهمترین عوامل در تولید داروهاست. در هر مرحله از تولید دارو، از آب استفاده می‌شود و هر قسمت از فرایند تولید نیاز به آب دارد.