فرایند تصفیه فاضلاب با روش الکتروکواگولاسیون

الکتروکواگولاسیون

فرایند الکتروکواگولاسیون با استفاده از جریان برق با یک ولتاژ کاری ثابت و شدت جریان متغیر بسته بـه میـزان آلـودگی فا ضـلاب یـا آب تعیـین می شود. الکتروکواگولاسیون توانایی تصفیه ی طیف گسترده ای از فاضلاب ها را دارد.