الکترودیالیز EDI روش نوین تصفیه آب

دستگاه الکترودیالیز EDI شرکت آبکو

دالکترودیالیز یا EDI یکی از روش های کاربردی در تصفیه و شیرین سازی آب می باشد. روش الکترودیالیز بر پایه اختلاف پتانسیل الکتریکی و استفاده از غشاهای تراوایی بنا شده است. با توجه به مشکل و محدودیت کمبود آب های شیرین در تمام دنیا، شیرین سازی آب و حذف املاح و نمک موجود در آن از گذشته تا امروز به شدت مورد توجه قرار گرفته است.