اجزا اصلی اسمز معکوس کدام اند؟

اجزا اصلی اسمز معکوس

به طوی کلی در اجزا اصلی اسمز معکوس از یک اجزای مشترک استفاده می‌کنند، برخی از سیستم های تصفیه آب دارای 5 الی 9 مرحله فیلتر می باشند.