دستگاه آب شیرین کن ترکیبی

آب شیرین کن ترکیبی آبکو

امروزه ترکیب کردن آب شیرین کن حرارتی و مکانیکی بخصوص در دستگاه های های تولید و توسعه هم زمان توان و حرارت مورد توجه قرار گرفته است.