آب مقطر خواص، روش تولید و کاربردهای آن

آب مقطر

سیستم تولید آب مقطر یکی از مهمترین تجهیزاتی می باشد که نمک های یونی محلول و مواد معدنی را از محلول با استفاده از سیستم دیونیزه کننده از فرآیند تبادل یونی را حذف می کند. دستگاه آب مقطر اغلب با سیستم های مورد استفاده برای تصفیه آب شور یا دریا مانند سیستم های اسمز معکوس ro استفاده میشوند.