آب دارویی در صنعت داروسازی

آب دارویی برای صنایع داروسازی

آب مهم ترین ماده است که در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار میگیرد. به همین علت آب به عنوان ماده اولیه در صنایع داروسازی به کار می رود.